Το έργο B2ECLoC στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πακέτου μάθησης και συνδημιουργικότητας (L2CP) για:

  • Αύξηση των τεχνικών (hard skills) και διαπροσωπικών και επικοινωνιακών (soft skills) δεξιοτήτων απασχόλησης των παιδιών, π.χ. διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με την ομαδική εργασία, τη συμπεριφορά, την επίλυση προβλημάτων, κλπ.

  • Αύξηση των τεχνικών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αναγνωρίζονται ευρέως ως βασικές δεξιότητες για προσέγγιση της αγοράς εργασίας, π.χ. τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), ψηφιακά παιχνίδια (digital games), προγραμματισμός μηχανών (machine programming) και βοηθητικα ρομπότ (service robots), κλπ.

  • Υλοποίηση μαθημάτων βασισμένων σε μια καινοτόμο μεθοδολογία μάθησης και επίτευξη υψηλότερων κινήτρων για απασχόληση των παιδιών, βοηθώντας τα να αναπτύξουν διάφορες αξίες, όπως η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ο υψηλός βαθμός πειραματισμού, η ευέλικτη οργάνωση χρόνου και εργασίας, κλπ.

  • Προσφορά επικύρωσης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με την υποβολή αίτησης για πιστοποίηση του εκπαιδευτικού πακέτου από τις εκπαιδευτικές αρχές της Κύπρου και του εξωτερικού.


Το εκπαιδευτικό πακέτο θα περιέχει:

  • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό (ενδεικτικό και συμβατό με το μοντέλο SCORM) για ένα 40-ωρο εργαστήριο συνεργατικού σχεδιασμού παιχνιδιών (ψηφιακών, εκπαιδευτικών), το οποίο θα προσαρμόζει τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο ευρωπαϊκό έργο Code RED 

  • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό (ενδεικτικό και συμβατό με το μοντέλο SCORM) για ένα 40-ωρο εργαστήριο συνεργατικού σχεδιασμού επίλυσης προβλημάτων με βάση τη ρομποτική, το οποίο θα μεταφέρει και θα προσαρμόζει την πιο πάνω μεθοδολογία και θα επεκτείνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με υλικό από εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μελών της κοινοπραξίας στις ευρωπαϊκές εβδομάδες ρομποτικής (EU robotics week)

  • Ένα βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ένα 20-ωρο εργαστήριο Παιχνιδιών Δραματοποίησης και συνεργατικού σχεδιασμού σεναριών και παιχνιδιού

  • Ένας οδηγός για εκπαιδευτές ο οποίος θα διευκολύνει τη σωστή υιοθέτηση του εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

  • Ένα λογισμικό ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) (το οποίο θα βασίζεται σε υπάρχουσες πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα (open source) ή σε παροχείς που βασίζονται στο διαδίκτυο (cloud-based) με χαμηλό κόστος) για υποστήριξη της ομαδικής συνεργασίας και την κοινοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού

  • Ένα σύνολο Προδιαγραφών Κέντρου οι οποίες θα βοηθήσουν τους πελάτες να υιοθετήσουν το εκπαιδευτικό πακέτο (L2CP) και οι οποίες θα καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τους χώρους, τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις ομάδες που θα λαμβάνουν μέρος στα εργαστήρια, κλπ